Privacyverklaring

Gemeente Venlo streeft naar een heel goede dienstverlening. Daar hoort ook bij dat we netjes omgaan met persoonsgegevens van burgers, medewerkers en partners. Deze verklaring is van toepassing op alle personen van wie via Nu Venlo persoonsgegevens verwerkt worden.

Welke persoonsgegevens verwerkt de gemeente Venlo via Nu.Venlo.nl?

Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt gekozen voor de werkwijze die het minste inbreuk maakt op uw privacy. Voor de e-mailservice meldt u zich aan met uw e-mailadres.

Hoe worden uw persoonsgegevens gebruikt?

Wij gebruiken uw e-mailadres uitsluitend om u wekelijks een e-mail te sturen als er nieuwe berichten of agenda-items zijn op Nu.Venlo.nl. Wij delen uw e-mailadres niet met anderen.

Gemeente Venlo zorgt voor een passende beveiliging om te zorgen dat uw persoonsgegevens beveiligd zijn tegen verlies en onrechtmatige verwerking. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht. Als u vragen heeft over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als u aanwijzingen van misbruik heeft, kunt u contact opnemen via info@venlo.nl of telefoonnummer 14 077.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw e-mailadres zolang u bent ingeschreven voor de e-mailservice. Nadat u zich heeft uitgeschreven, bewaren wij uw e-mailadres nog 60 dagen.

Uw rechten

  • Recht op informatie: U heeft het recht om te weten op welke manier de gemeente met uw gegevens om zal gaan. Daarom leggen we in deze verklaring uit hoe we uw gegevens verwerken en voor welk doel.

  • Inzagerecht: U heeft het recht om in te zien welke persoonsgegevens over u bekend zijn binnen de gemeente. Dit recht heeft alleen betrekking op uw eigen gegevens en niet die van een andere persoon. In uitzonderlijke gevallen (die in de wet beschreven staan) kan de gemeente weigeren om u inzage te geven in uw gegevens.

  • Correctierecht: Als de door de gemeente gebruikte persoonsgegevens over u niet kloppen of onvolledig zijn kunt u een verzoek indienen bij de gemeente om deze aan te vullen en/of te corrigeren.

  • Recht op wissen van gegevens: In gevallen waarin u uw toestemming om gegevens te verwerken in wil trekken, wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld of op een andere manier door de gemeente in strijd met de wet worden gebruikt, kunt u een verzoek indienen bij de gemeente om de persoonsgegevens te laten verwijderen.

  • Recht op beperking van de verwerking: In gevallen waarin u vindt dat de over u verwerkte persoonsgegevens onjuist zijn, in strijd met de wet worden gebruikt of de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld maar u ze nog wel nodig heeft voor de uitoefening of verdediging van enig recht in rechte of in geval van een lopende bezwaarprocedure, wordt het gebruik daarvan op uw verzoek beperkt, behalve in uitzonderingsgevallen die in de wet beschreven staan.

  • Recht op bezwaar: U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. De gemeente zal hieraan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking die zwaarder wegen.

Om als betrokkene gebruik te maken van deze rechten kunt u een verzoek indienen. Stuur uw verzoek naar:

Gemeente Venlo

Postbus 3434

5902 RK Venlo

Binnen vier weken na ontvangst beoordelen wij of uw verzoek gerechtvaardigd is. Als wij niet aan uw verzoek tegemoet komen heeft u de mogelijkheid om bezwaar te maken. Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Andere websites

Nu Venlo kan linken naar websites van anderen. De gemeente Venlo is niet verantwoordelijk voor de naleving van privacy wet- en regelgeving door deze derden.

Functionaris Gegevensbescherming

Voor onafhankelijk toezicht en controle op de kwaliteit van de uitvoering van privacywetgeving en -beleid heeft de gemeente Venlo een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG heeft een onafhankelijke positie in de organisatie. De werkzaamheden die een FG uitvoert zijn bij wet vastgelegd.

De taken van deze functionaris zijn, kort samengevat, informeren, adviseren, toezicht houden, bewustwording creëren, en optreden als contactpersoon van de Autoriteit Persoonsgegevens. De FG van de gemeente Venlo is als volgt te bereiken:

Per mail

fg@venlo.nl

Per post

Gemeente Venlo

T.a.v. de Functionaris voor de Gegevensbescherming

Postbus 3434

5902 RK Venlo

Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens is de landelijke toezichthouder op het gebied van privacy. Wilt u meer weten over de bescherming van uw persoonsgegevens, kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Als u vragen of verzoeken heeft over deze privacyverklaring dan kunt u hierover contact opnemen met de gemeente.

Wijzigen privacybeleid

Deze privacyverklaring kan te allen tijde zonder voorafgaande waarschuwing gewijzigd worden. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website staan gepubliceerd. Wij raden u aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.